Zadania administracji budowlanej

Zadania administracji budowlanej

Prawo budowlane przedstawione w ustawie i niezastrzeżone do właściwości innych organów należą do właściwości organów administracji architektoniczno budowlanej. A to przede wszystkim starosta jest organem administracji architektoniczno budowlanej pierwszej instancji. A wojewoda jest organem administracji architektoniczno budowlanej wyższego stopnia, biorąc pod uwagę starostę, czy organ pierwszej instancji. Dotyczy on dróg publicznych krajowych, wojewódzkich plus obiekty i urządzenia, które służąco utrzymania dróg, transportu drogowego, granice pasów drogowych, hydrotechnicznych obiektów, które mają na celu właściwości upustowe, regulacyjne, dotyczące melioracji podstawowej, kanałów, obiektów znajdujących się na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morza terytorialnego, strefy ekonomicznej. Zapewne tutaj starają się oni odpowiadać za stan techniczny takich obiektów budowlanych. Mogą zdecydować się na dokonanie w tym kierunku odpowiednich kontroli obiektu budowlanego, która jest w stanie przedstawić jego szczegółowy stan. Posiadanie pewnych zadań jest dla nas bardzo cenne. Dlatego odpowiedni nadzór budowlany stara się zadbać o bezpieczeństwo obiektów budowlanych, które znajdują się na określonym terenie. Dzięki temu przekonuje się o jakości działań, z których następnie można skorzystać. W ten sposób nasze możliwości wydają się być bardzo wysokie.